OPaOS (revízie) elektrických zariadení

Pod elektrickými zariadeniami rozumieme:

 • elektrickú inštaláciu
 • zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
 • zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvody)
 • elektrické zariadenia strojov

Druhy OPaOS (revízie) :

 • Východisková
 • Periodická alebo pravidelná
 • Mimoriadna alebo na požiadanie

Východisková OPaOS (revízia)

Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky.
Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

 

Periodická alebo pravidelná OPaOS (revízia)

Periodická alebo pravidelná OPaOS je revízia prevádzkovaného – existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a normami STN 33 1500:1990~2007STN EN 62305-3:2007 (STN 34 1390:1969~2007) a STN 34 1391:1998~2008.Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Predmet OPaOS:

Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Revízia elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

OPaOS (revízia) elektrickej inštalácie sa vykonáva na základe noriem:

 • STN 33 1500:1990~2008 – „Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení„,
 • STN 33 2000-6:2018-06 – „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.

Pre každú elektrickú inštláciu postupne zisťujeme:

 • 1) Úvodné práce a vstupné formality pri OPaOS
  • kontakt s prevádzkovateľom, vybavenie vstupných formalít, stanovenie plánu revízie, oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi, oboznámenie a vyhľadanie príslušnej dokumentácie, predchádzajúcich správ o OPaOS, určenie prostredia a iné.
 • 2) Prehliadka elektrického zariadenia, ktoré je predmetom OPaOS
  • jedná sa konkrétne o body a) až m) č.l. 61.2.3 normy STN 33 2000-6:2007 a STN 33 2000-6:2018-06, ale taktiež napríklad aj o: zrakovú prehliadku, posúdenie vyhotovenia uloženia a umiestnenia elektrickej inštalácie, prehliadka a kontrola značenia, ochrany pred požiarom, koróziou, pôsobenie vonkajších vplyvov, prechody káblov stenami, tesnenie a pod..
 • 3) Skúšanie resp. meranie pri OPaOS elektrickej inštalácie
  • jedná sa konkrétne o body a) až j) č.l. 61.3.1 normy STN 33 2000-6:2007 a STN 33 2000-6:2018-06, ide napríklad o merania a skúšky: izolačného odporu, impedancie poruchovej slučky, prechodového odporu, spojitosti vodičov, doplnkovej ochrany, sledu fáz a polarity atď..
 • 4) Záverečné práce pri OPaOS
  • vypracovanie správy o OPaOS, vyhodnotenie prehliadky, skúšky, merania a všeobecne všetkých poznatkov a faktov nadobudnutých počas výkonu OPaOS, zhrnutie a vymedzenie nedostatkov a nezhôd, určenie termínov pre najbližšiu alebo opakovanú OPaOS, odovzdanie a prebratie správy prevádzkovateľom a atď..
 • 5) A iné, každá OPaOS je unikátna a špecifická.

Čo je výsledkom OPaOS elektrického zariadenia ?

Ako výsledok OPaOS elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie a pod.) dostávate doklad resp. revíznu správu o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500:1990.

Táto revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie. Z tohto dokladu je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./ z hľadiska bezpečnosti v čase vykonania revízie.

V súlade článkom 6.1 STN 33 1500:1990 nami vypracovaná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízie) obsahuje všetky potrebné náležistosti definované normou. Ako sú:

 • určenie druhu OPaOS /východisková alebo periodická/
 • dátum zahájenia OPaOS a dátum ukončenia OPaOS
 • meno, priezvisko a podpis revízneho technika a evidenčné číslo revízneho technika
 • názov organizácie oprávnenej na vykonávanie OPaOS a jej evidenčné číslo
 • presné určenie a názov objektu, na ktorom sa OPaOS vyhotovuje
 • súpis meracích prístrojov použitých pri OPaOS
 • vymedzenie rozsahu revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu
 • súpis činností vykonaných pri OPaOS /prehliadka, meranie, skúšanie/
 • namerané hodnoty zistené pri OPaOS elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./
 • súpis chýb a nedostatkov zistených pri OPaOS elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./
 • celkový výsledok OPaOS s uvedením, či je elektrické zariadenie /el. inštalácie a pod./ schopné bezpečnej prevádzky
 • dátum vypracovania a dátum odovzdania správy o OPaOS

Doklad o vykonaní OPaOS elektrického zariadenia musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej OPaOS. Tento doklad o vykonaní OPaOS elektrického zariadenia musí byť uložený u prevádzkovateľa objektu a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.